Jaké změny můžeme očekávat od nového katastrálního zákona?

Katastr nemovitostí slouží k evidenci nemovitostí na našem území. Obsahuje jejich popis a zaznamenává práva vlastnická či věcná k příslušným nemovitostem. Tato evidence je veřejná. Informace o nemovitostech můžete získat na katastrálních úřadech, na kontaktních místech veřejné správy, ale můžete je zjistit i přes internet. Nový katastrální zákon rozšiřuje množství informací shromažďovaných katastrálním úřadem a zavádí řadu dalších změn. V platnost by měl vejít počátkem roku 2014 a měl by více chránit jak kupující, tak i vlastníky nemovitostí.

Formuláře

Dle nového zákona bude nutné provést návrh na vklad práva do katastru nemovitostí pouze vyplněním příslušného formuláře. Dosud bylo vyplnění formuláře pouze nepovinné a forma podání návrhu na vklad byla víceméně libovolná. Povinnost vyplnit formulář má snížit počet chyb a nedorozumění vzniklých rozdílnou formou podání návrhů.

Nový formulář bude jednotný pro všechny typy vkladů práv. Ať už jde o vklad práva vlastnického či zástavního, použijete tentýž formulář. Ten získáte na katastrálním úřadě, nebo ho naleznete na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Vyplněný formulář můžete zaslat poštou nebo ho osobně donést na podatelnu příslušného katastrálního úřadu.

Nezpochybnitelnost zápisu v katastru

Zápis v katastru nemovitostí nebude možné zpochybnit a to ani, když skutečný stav věcí se bude od zápisu v katastru lišit. Za platný stav bude považován ten, který je zaznamenán v katastru. Kupci nemovitostí by tak měli být více chráněni před podvodníky.

Vyskytly se však dohady o tom, že vlastníci nemovitostí budou touto změnou zákona poškozeni, pokud dojde ke změně zápisu v katastru nemovitostí bez jejich vědomí. Tento případ však nenastane. Majitel nemovitosti bude informován hned při zahájení řízení o vkladu práv k jeho nemovitosti.

Zvýšení počtu věcných práv zapisovaných do katastru

Dosud katastrální úřad zaznamenával pouze právo vlastnické, předkupní, zástavní a věcné břemeno. Například prodej bytu tak bude možné podmínit koupí na zkoušku. Půjde do katastru zapsat i pronájem bytu, což může zjednodušit administrativu třeba při vyřizování půjčky. Nový zákon definuje 15 druhů věcných práv:

a) vlastnické právo
b) právo stavby
c) věcné břemeno
d) zástavní právo
e) budoucí zástavní právo
f) podzástavní právo
g) předkupní právo
h) budoucí výměnek
i) přídatné spoluvlastnictví
j) správa svěřenského fondu
k) výhrada vlastnického práva
l) výhrada práva zpětné koupě
m) výhrada práva zpětného prodeje
n) zákaz zcizení nebo zatížení
o) výhrada práva lepšího kupce
p) ujednání o koupi na zkoušku
q) nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka
r) pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka
s) vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

Rozšiřující informace

Do katastru nemovitostí se budou uvádět i kupní ceny nemovitostí či základ daně z nemovitosti.

Nová definice nemovitosti

Stavba a pozemek jsou považovány za jeden celek. Pokud je vlastník pozemku i stavby na něm stojící shodný, stavba s pozemkem splynou v jednu nemovitost. Pokud stojí budova na cizím pozemku, má v případě prodeje pozemku majitel stavby předkupní právo na tento pozemek a naopak při prodeji budovy má na ni předkupní právo majitel pozemku.

Poplatky

Již od ledna 2012 se zvýšily správní poplatky z 500 Kč na 1000 Kč. K jejich dalšímu zvyšování už vlivem nového katastrálního zákona nedojde. Přesto však neušetříte. Zpoplatněny budou úkony, které byly dosud zdarma. Nově zaplatíte například za vymazání zástavního práva, rovněž 1000 Kč. Pokud můžete, proveďte tedy tyto úkony před nabitím platnosti nového katastrálního zákona.

Related posts