Postup při zakládání s.r.o. společnosti krok za krokem

Založení společnosti s.r.o. je zdlouhavý proces. Při troše trpělivosti ho však lze samostatně zvládnout. Podívejme se na kroky, které je třeba učinit při založení společnosti s ručením omezeným. I na to, jak si celou situaci zjednodušit.

Založení spol. s.r.o. krok za krokem

1. Založení společnosti

Jedná se o první krok v celém procesu. Pozor na záměnu pojmů, založení společnosti má ještě poměrně daleko k jejímu vzniku, ke kterému dospějete na konci níže popsaného procesu.

K založení společnosti dochází podepsáním společenské smlouvy všemi zakladateli společnosti. V případě, že společnost s.r.o. zakládá pouze jeden člen, nazývá se tato smlouva zakladatelskou listinou, ale kromě názvu a počtu společníků se od společenské smlouvy nijak neliší. Smlouvu je nutné sepsat formou notářského zápisu. Vaše první kroky tedy povedou k notáři.

Smlouva musí obsahovat:
 • název a sídlo firmy, více zde
 • určení společníků – je třeba uvést název firmy nebo název a sídlo právnické osoby nebo u fyzických osob jejich jména a bydliště
 • předmět podnikání
 • výši základního kapitálu a výši vkladů jednotlivých společníků
 • jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jménem společnosti jednají
 • jména a bydliště členů první dozorčí rady (tento bod pouze pokud se dozorčí rada zřizuje)
 • určení správce vkladu
 • další údaje povinné dle Obchodního rejstříku

2. Splacení vkladů

Způsob složení vkladů určuje společenská smlouva. Nejčastěji je ke splacení vkladů využíván bankovní účet, který je zřízen na jméno správce vkladů. Vklady lze také složit v hotovosti u správce základního jmění. Na požádání vydá banka či správce základního jmění potvrzení o výši složených vkladů, toto potvrzení budete potřebovat při návrhu na  zápis do Obchodního rejstříku. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí činit alespoň 200 000 Kč, avšak diskutuje se o jeho snížení.

Tip: Potřebujete získat jednoduše sídlo společnosti v zahraničí? Využijte například virtuální sídlo v Bratislavě, více se dočtete na mojesidlo.sk

3. Živnostenské oprávnění

K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je třeba doložit oprávnění k podnikání, nejčastěji tedy živnostenské oprávnění. Ohlášení živnosti musí právnická osoba provést na živnostenském úřadě, k ohlášení živnosti je třeba doložit jako přílohy:

 • výpis z trestního rejstříku
 • doklad o zaplacení správního poplatku za každou ohlašovanou živnost
 • doklad o odborné způsobilosti (např. u řemeslíků)
 • čestné prohlášení odpovědného zástupce
 • doklad o založení či zřízení právnické osoby

4. Zápis do Obchodního rejstříku

Závěrečným krokem je zápis společnosti do Obchodního rejstříku. Návrh na zápis je třeba podat u příslušného rejstříkového soudu. Je třeba, aby byl podepsán všemi společníky a aby byly všechny tyto podpisy úředně ověřeny. Dále budete potřebovat k návrhu přiložit:

 • společenskou smlouvu
 • oprávnění k podnikání (živnostenský list atp.)
 • doklad o splnění vkladové povinnosti
 • výpis z trestního rejstříku
 • čestná prohlášení jednatelů – o způsobilosti k právním úkonům, o splnění podmínek k provozování živnosti, a o splnění podmínek podle §38I obchodního zákoníku

Po rozhodnutí soudu a zapsání do Obchodního rejstříku teprve dochází ke vzniku společnosti s ručením omezeným, nastává povinnost vést účetnictví a od této chvíle se vklady stávají majetkem společnosti a lze s nimi volně disponovat.

5. Registrace na úřadech

Po zápisu do Obchodního rejstříku je třeba společnost do 30 dnů registrovat u příslušného finančního úřadu.
Taktéž je třeba registrace na Správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. U některých konkrétních firem mohou vzniknout další povinnosti, například uzavření smlouvy o likvidaci obalů atp.

Zjednodušená řešení

Pokud se vám celá zmíněná procedura zdá příliš složitá či zbytečně časově náročná, můžete využít služeb firem, které vám s obíháním úřadů pomohou a založí vám společnost na vaše přání. Nebo můžete využít  nového trendu v zakládání společností, tzv. ready-made společnosti. Jedná se společnosti, které jsou již zapsány v Obchodním rejstříku, mají splacený základní kapitál a byly vytvořeny přímo za účelem prodeje.

Existuje řada společností, které se zaměřují na zakládání a následný prodej společností. Pokud se rozhodnete založit společnost s.r.o. tímto způsobem, procedura zahájení podnikání proběhne výrazně rychleji, pochopitelně však za vyšší cenu, než kdybyste se zabývali stykem s úřady sami. Při koupi ready-made společnosti je třeba uzavřít u notáře kupní smlouvu a následně provést odvolání stávajícího a jmenování nového jednatele společnosti, změnu sídla firmy, předmětu podnikání, atd.

Related posts