Místo trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu je adresa, kde občan České republiky bydlí, většinou tam, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan smí mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to ještě v k tomu způsobilé nemovitosti. Měla by mít popisné, evidenční či orientační číslo a být určena pro bydlení, ubytování nebo alespoň pro individuální rekreaci.

Na druhou stranu místo trvalého pobytu je jen úřední obrat, nemusí být stejné jako skutečné místo pobytu. Ostatně tisíce lidí mají bydliště na městském úřadě, když bylo jejich trvalé bydliště vymazáno z registru.

Zpočátku života je místo totožné s trvalým pobytem rodičů nebo rodiče, který o dítě pečuje, výjimkou je, že rodiče nejsou určeni, proto místem trvalého pobytu bude sídlo obecního úřadu, na jehož území se občan narodil.

Změna místa trvalého pobytu

Obvykle ke změně dojde tak, že se občan přestěhuje nebo získá byt a na příslušném obecním úřadě nahlásí nové bydliště, úředníci pak již sami zajistí odhlášení v místě starém. Pro změnu je občan povinen doložit vlastnictví bytu nebo nemovitosti nebo oprávnění ji užívat na základě nájemní smlouvy či nebo souhlas vlastníka. Z přihlášení občana k trvalému pobytu žádná práva k dané nemovitosti ani k jejímu vlastníkovi nevyplývají.

Tip: Přečtěte si jak probíhá změna trvalého bydliště krok za krokem

Dojde-li ke zrušení místa trvalého pobytu, třeba na základě falešných údajů, zaniknutí daného objektu nebo skončení či zániku užívací právo, které ale doloží vlastníka objektu, a občan nahlásí nové bydliště, je novým místem trvalého pobytu přímo sídlo ohlašovny, která zrušení provedla.

Related posts