Bezbariérový byt

Co je bezbariérový byt? Názory na tento pojem se různí, avšak Zákon č.132/2011 Sb., definuje byt zvláštního určení v § 685 odstavec 4 následovně:„Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob a byty v domech zvláštního určení.“ Pokud vás zajímá, co je těmito termíny myšleno, čtěte dále.

K otázce bezbariérového bytu přistupují investoři různě, a to hlavně v soukromých novostavbách. „Mladí“ si budují někde na okraji města nebo v sousední malé obci dům, vili, domek. Architekti se předhánějí v extravagancích apod., ale uteče dvacet, třicet let a najednou je tu úraz, nemoc, a z jednoho z obyvatel je vozíčkář. Přijede k domu, ale ke vchodu vedou tři schody, masivní dveře jsou o 3 cm užší než šíře vozíku, úzká dvakrát lomené chodbička do kuchyně brání průjezdu, do ložnice v patře vedou z obývacího pokoje točité schody… Takže co s tím? A to je právě to, čemu se říká bezbariérový byt. Můžete se tak řídit zákonnou definicí nebo selským rozumem.

Bezbariérový byt usnadní bydlení nejen postiženým

Již při stavbě vlastního domu se proto vyplatí vyvarovat překážek a stavebních chyb, a to nejen těch, které jsme již zmínili. Problematika bezbariérového bytu je nad délku tohoto článku, ale stačí někdy prostý selský rozum – myslet na budoucnost a nemyslet jen na to, že mi je dnes -cet, ale že mi bude jednou i -sát.

Technické požadavky na byt zvláštního určení

Jak jsme psali výše, zákon nezná pojem bezbariérový byt, ale místo toho používá termín byt zvláštního určení. Jeho technický popis upravuje vyhl. 398/2009 Sb.

upravitelným bytem byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., a splňuje podmínky uvedené v příloze k tomuto nařízení.

Příloha.

Upravitelný byt

Zásady pro technické řešení upravitelného bytu
Pod pojmem upravitelný byt se rozumí byt, který splňuje základní stavebně technické požadavky bezbariérovosti, tj. byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavební požadavky upravitelného bytu

  1. Dispoziční řešení bytu musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku pro invalidy (dále jen „vozík“), jeho bezkoliznímu průjezdu všemy místnostmi a prostory bytu, včetně vymezení prostoru pro jeho skladování. Obytné i pobytové místnosti, předsíně, chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360 (kruhová plocha o průměru 1500 mm). U bytů pro více než jednoho uživatele se musí prokazovat v obytných místnostech základního charakteru (obývací pokoj, jedna ložnice) dostatek prostoru pro pohyb a manévrování dvou vozíků současně.
  2. Vstupní dveře do bytu, dveřní otvory a průchody v bytě musí být nejméně 900 mm široké. Výjimečně vstupní dveře do bytu šířky nejméně 800 mm. Všechny dveře vyjma vstupních musí mít demontovatelné prahy. Před dveřmi i za nimi musí být dostatečný prostor pro manipulaci s vozíkem.
  3. Schodiště a šikmé rampy umístěné před dveřmi musí mít vodorovný úsek nejméně 1500 mm, případně 2000 mm v závislosti na směru otevírání dveří.
  4. Podlahy musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,6.
  5. Lodžie nebo balkony musí mít hloubku nejméně 1500 mm (optimálně 1800 mm), musí být přístupny v úrovni podlahy obytné místnosti s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Alespoň část zábradlí musí být upravena tak, aby byl zajištěn průhled osoby na vozíku na terén v bezprostředním okolí budovy.
  6. Stěny koupelny musí po konstrukční stránce umožnit kotvení pomocných madel v různých polohách. Sprchový kout musí být vybaven sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou, umožňujícím boční nebo čelní přístup. Ruční sprcha s pákovým ovládáním. Opěrné madlo a mýdelník musí být umístěny v dosahu ze sedátka, na stěně kolmé ke stěně, na které je osazeno. Klozetová mísa musí být osazena tak, aby vedle ní byl prostor šířky nejméně 800 mm, mezi jejím čelem a zadní stěnou bylo nejméně 700 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven.
  7. Umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače zásuvky, jističe, dveřní kliky, držadla splachovače) musí být v rozsahu výšky 600 mm až 1200 mm. Okny musí mít pákové uzávěry nejvýše 1100 mm nad podlahou.
  8. Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. určených sklepních boxů, místností pro kola a kočárky, dílen, prádelen a sušáren, případně úkrytu CO, včetně bytu samotného, musí být řešena z hlediska osob používajících vozík. V případě, že jsou navrhovány garáže v rámci bytové výstavby, je nutné k upravitelnému bytu přiřadit stání v šířce 3500 mm, bezbariérově přístupné.

Related posts